Školní vzdělávací program (ŠVP)

Znění ŠVP ZV

Dodatek č. 43 (původní ŠVP ZV + platné dodatky + zapracované změny dle RVP ZV a standardy) platné od 02. 09. 2013. Dokumenty jsou výhradně ve formátu PDF/A.

Identifikační údaje
  Identifikační údaje
Úvodni strana a obsah
1) Charakteristika školy
 

Charakteristika školy 2022

2) Charakteristika ŠVP
   Charakteristika ŠVP 2022
Úprava vzdelavání žáků - cizinců
3) Pokrytí průřezových témat
  Pokrytí průřezových témat v předmětech
Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech
Projekty
4) Učební plán
  Učební plány 1.st. 2022
Učební plány 2.st. 2022

Učební plány celkové 2022

5) Učební osnovy

5.1. Jazyky a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace - I. st.
Charakteristika vzdělávací oblasti
Anglický jazyk
Český jazyk
Jazyk a jazyková komunikace - II. st.
Charakteristika vzdělávací oblasti
Anglický jazyk
Další cizí jazyk - anglický jazyk
Český jazyk a literatura - upraveno 2022
Čestina jinak
Další cizí jazyk - německý jazyk
Další cizí jazyk - ruský jazyk

5.2. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace - I. st.
Charakteristika vzdělávací oblasti
Matematika
Matematika a její aplikace - II. st.
Charakteristika vzdělávací oblasti
Matematika
Matematicko-fyzikání seminář

5.3. Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět - I. st.
Charakteristika vzdělávací oblasti
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
 
Člověk a společnost - II. st.
Charakteristika vzdělávací oblasti
Dějepis
Výchova k občanství - upraveno 2022

5.5. Člověk a příroda

Člověk a příroda - II. st.
Charakteristika vzdělávací oblasti
Fyzika
Chemie - upraveno 2022
Přírodopis
Zeměpis

5.6. Informatika

Informatika - I. st.
Charakteristika vzdělávací oblasti
Informatika 1. st.
Informatika - II. st.
Charakteristika vzdělávací oblasti
Informatika 2. st.

5.7. Umění a kultura

Umění a kultura - I. st.
Charakteristika vzdělávací oblasti
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Umění a kultura - II. st.
Charakteristika vzdělávací oblasti

Hudební výchova

Mediální seminář
Výtvarná výchova

5.8. Člověk a zdraví

Člověk a zdraví - I. st.
Charakteristika vzdělávací oblasti
Tělesná výchova
Plavání
Člověk a zdraví - II. st.
Charakteristika vzdělávací oblasti
Tělesná výchova
Výchova ke zdraví - upraveno 2022

5.9. Člověk a svět práce

Člověk a svět práce - I. st.
Charakteristika vzdělávací oblasti
Pracovní vyučování
Člověk a svět práce - II. st.
Charakteristika vzdělávací oblasti
Pracovní činnosti 2. st.
Dílny
(Předmět bude vyučován od 1. 9. 2017)
Svět práce 8. a 9. r.

5.10. Volitelné vzdělávací obory

Ekologické praktikum
Ekologické praktikum
Elektronika
Elektronika
Konverzace v AJ
Konverzace v anglickém jazyce
Sportovní hry
Sportovni hry
Dílny
Dílny
(dodatek č. 44, platný od 1. 9. 2016)
Kreativní výchova

Kreativní výchova
(dodatek č. 2, platný od 1. 9. 2023)

Práce s textem

Práce s textem
(dodatek č. 3, platný od 1. 9. 2023)

Vědecké pokusy

Vědecké pokusy
(dodatek č. 4, platný od 1. 9. 2023)

5.11. Výchova osobnosti

Výchova osobnosti I. st.
Výchova osobnosti 1. st.
Výchova osobnosti II. st.
Výchova osobnosti 2. st.
6) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 2022

7) Školní družina, Školní klub
  Školní družina
Dodatek č. 1 - řád ŠD
Školní klub
8) Nepovinný předmět Náboženství
1.roč. 1.třída - jsem s tebou
2.roč. 2.třída - poznáváme boží lásku
3.roč. 3.třída - bůh k nám přichází
4.roč. 4.třída - s tebou na cestě
5.roč. 5.třída - náš podíl na božím království
6.roč. 6.třída - objevujeme křesťanskou víru
7.roč. 7.třída - boží pomoc k růstu člověka
8.roč. 8.třída - utváření života podle víry
9.roč. 9.třída - víra v životě křesťana
Charakteristika předmětu Náboženství pro ŠVP Charakteristika předmětu
Průvodní dopis Průvodní dopis
Výchovné a vzdělávací strategie Náboženství pro ŠVP Výchovné strategie
9) Nepovinné předměty ostatní
int(1)

Novinky