Úvod   >   Základní škola   >   Ředitelna oznamuje

Odpověď MPSV na dotaz od ředitelky ZŠ ohledně ošetřovného pro rodiče (19. 05. 20)

Vážená paní ředitelko,

odpovídám na Vaše níže uvedené elektronické podání, se kterým jste se obrátila na paní ministryni, a sděluji, že nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodů péče o dítě za podmínek stanovených v mimořádném zákoně č. 133/2020 Sb. a v zákoně o nemocenském pojištění. Základní podmínkou nároku zaměstnance na ošetřovné je uzavření škol, mateřských škol, dalších dětských zařízení a zařízení určených pro zdravotně znevýhodněné osoby, v jehož denní nebo týdenní péči dítě či zdravotně znevýhodněná osoba jinak je. Uzavření dětského zařízení je důsledkem nařízení příslušného orgánu, tj. skutečností objektivní, za rozhodnutí příslušného orgánu se považuje i rozhodnutí zřizovatele.
Pokud se tedy aktuálně škola, mateřská školka či jiné zařízení pro děti otevře a dítěti umožní docházku, tak podle aktuálně platného znění zákona 133/2020 potřeba péče již netrvá a nárok na ošetřovné dnem otevření mateřské školky, školy či dětského zařízení zanikne a zůstane-li rodič nebo jiná oprávněná osoba i nadále s dítětem doma z obavy z nákazy dítěte, nárok na ošetřovné nemá. Výjimkou je situace, kdy není zařízení jako celek pro děti uzavřeno, ale kdy je konkrétnímu dítěti znemožněna návštěva školy nebo dětského zařízení, například z důvodu omezené kapacity, nebo z důvodu, že v zařízení mají být přednostně umisťovány děti, jejichž rodiče pracující jako zdravotníci, policisté apod.
Ministryně práce a sociálních věcí ovšem vnímá obavy rodičů, a proto usiluje o řešení i situace rodin, které dítě do příslušného zařízení neposílají z obavy o zdravotní stav svého dítěte. Aktuálně se podařilo prosadit v Poslanecké sněmovně dne 13. 5. 2020 schválení novely zákona, podle které nadále s platností od 1. 5. 2020 nárok na ošetřovné náleží (nejdéle do 30. 6. 2020), pokud rodič i po otevření školy nebo dětského zařízení z vážných zdravotních či jiných vážných důvodů bude o dítě pečovat doma (např. výrazné omezení kapacity nebo provozní doby, nastavení omezujících režimových opatření). Pokud novelu schválí i Senát a podepíše prezident, dojde k rozšíření situací s nárokem na ošetřovné z důvodu péče o takové dítě v domácím prostředí a to přesto, že bude škola, mateřská škola nebo obdobné dětské zařízení otevřené.
Je tedy pravděpodobné, že situace se v nejbližších dnech změní a nárok na ošetřovné by vymezené skupině rodičů dětí, kteří splní příslušná kritéria, mohl vzniknout. Doporučuji rodičům průběžně sledovat webové stránky MPSV a ČSSZ, kde vždy naleznou aktuální informace.
Pokud se týká tiskopisu na uplatnění nároku na ošetřovné od měsíce května 2020 tak, aktuální verzi interaktivního tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ doplněnou o část, kde rodiče uvedou důvody, pro které dítě nedochází do školy (pokud bude novela zákona schválena a zveřejněna ve Sbírce zákonů) naleznou rodiče na konci měsíce května 2020 na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení na adrese:
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz
nebo zde bude k dispozici ve formátu „pdf“ k tisku a ručnímu vyplnění.
Další postup se nemění, tzn., že vyplněný a podepsaný tiskopis rodič předá svému zaměstnavateli (může i elektronicky emailem) po uplynutí kalendářního měsíce. Zaměstnavatel doplní potřebné údaje a předá doklady příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí do jednoho měsíce od obdržení kompletních dokladů.

Přeji Vám především pevné zdraví.
S pozdravem
Ing. Tomáš Machanec, MBA v. r.
ředitel odboru sociálního pojištění
ministerstvo práce a sociálních věcí

« zpět

Novinky